generic-----

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Drive Net s.r.o., je právnickou osobou so sídlom Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 254 072, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., odd.: Sro, vl.č.: 66673/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Je prevádzkovateľom internetového portálu www.zlavabox.sk (ďalej len "Portál").


Prevádzkovateľ Portálu zlavabox.sk umožňuje zákazníkovi zakúpiť zľavnený kupón, na službu alebo tovar poskytnutú Poskytovateľom. Prevádzkovateľ sprostredkuje od poskytovateľa kupón na zľavu pre zákazníka iba v tom prípade, že sa nájde stanovený minimálny požadovaný počet zákazníkov.

Poskytovateľ - sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania dodáva tovar alebo poskytuje služby, ktoré sú predmetom kupónu a tieto predáva prostredníctvom Portálu na základe dohody s Prevádzkovateľom.

Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi kupón prostredníctvom Portálu a tým uzatvorí Zmluvu s Poskytovateľom.

Týmto sa upravujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom ohľadne kúpy kupónov na Portáli (ďalej len „VOP").

II. Objednávka kupónu

Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára na stránke prevádzkovateľa a následného odoslania elektronickou formou. Odoslaním objednávky prevádzkovateľovi sa objednávka pre zákazníka stáva záväznou. Po zaktivovaní platnosti zľavy, to znamená, že sa našiel minimálny počet zákazníkov, prevádzkovateľ zašle zákazníkovi výzvu na úhradu so všetkými potrebnými údajmi na uskutočnenie platby, čím sa platnosť zmluvy naplní.

III. Cena a spôsob platby

Zákazníkovi vzniká záväzok zaplatiť za kupón dojednanú cenu uverejnenú na stránke prevádzkovateľa za službu, alebo tovar, ktorú si objednal. Prevádzkovateľovi vzniká záväzok, umožniť zákazníkovi získať kupón na tovar, alebo službu uvedenú v ponuke. Pokiaľ nedôjde k aktivácií ponuky, všetky záväzky zmluvných strán zanikajú ku dňu ukončenia platnosti ponuky.

Zákazník sa zaväzuje uhradiť naraz celkovú cenu za kupón ihneď po obdržaní podkladov k úhrade za aktivovanú ponuku, najneskôr však tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet Sprostredkovateľa do 48 hodín po obdržaní podkladov k úhrade za aktivovanú ponuku.

Platbu je možné uskutočníť prevodom z účtu na účet, alebo cez systém Paypal, alebo cez platobný systém elektronickej služby CardPay.

IV. Doručenie kupónu

Prevádzkovateľ doručí kupón zákazníkovi najneskôr do 48 hodín od pripísania platby na účet prevádzkovateľa a to elektronickou formou na mailovú adresu zákazníka, ktorá bola uvedená v objednávke. V prípade, že úhrada príde na účet prevádzkovateľa v deň pred víkendom (piatok), ráta sa ako doba zaslania kupónu 48 hodín nasledujúcich po víkende (teda max. do utorka).

Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo konať obdobným spôsobom aj v prípade štátneho sviatku.

V. Podmienky použitia kupónu

Podmienky použitia kupónu, hlavne doba jeho platnosti sú uvedené priamo na kupóne a zákazník sa zaväzuje k ich dodržaniu.

Po uplynutí doby platnosti uvedenej na kupóne zákazník stráca nárok na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bez nároku na vrátenie sumy.

Kupón je vygenerovaný s jedinečným kódom a je ho možné použiť len jedenkrát u Poskytovateľa.

Ak poskytovateľ vyžaduje vopred si dohodnúť termín je zákazník povinný si rezervovať termín vopred na kontaktných údajoch uvedených na kupóne.

VI. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie o pôvodných cenách pred zľavou, ktoré mu poskytovateľ služby predložil. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru, či poskytnutie služby priamo zákazníkovi. Včasným objednaním na konkrétnych prevádzkach si zákazník zabezpečí termín ku svojej predstave a následnej spokojnosti.

Prevádkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie kupónu treťou osobou.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek zdravotnú ujmu, zranenie, ochorenie, škodu alebo záväzky vzniknuté kupujúcemu uplatnením zľavového kupónu u poskytovateľa.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že niektoré poskytované služby môžu byť nebezpečné (adrenalínové športy atď) a je plne na osobnej zodpovednosti zákazníka, že si je vedomý tejt skutočnosti ak si kupón na dodanie takejto služby zakúpi.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom hypertextových odkazov z portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah reklamy alebo propagácie tretej osoby umiestnenej na portáli.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je v zmysle § 12 ods.1 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od doručenia kupónu a to bez uvedeného dôvodu a bez akejkoľvek sankcie.

Odstúpenie od zmluvy musí byť v uvedenej lehote doručené na email Prevádzkovateľa info@zlavabox.sk, kde zákazník písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením kódu uvedenom na kupóne a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi doručené najneskôr posledný deň 7 dňovej lehoty od doručenia kupónu. Poskytovateľ prostredníctvom Prevádzkovateľa v tomto prípade vráti Zákazníkovi v lehote 15 pracovných dní odo dňa nahlásenia odstúpenia od zmluvy sumu zaplatenú Zákazníkom za kupón.

V prípade, že odstúpenie od zmluvy nebude doručené Prevádzkovateľovi v uvedenom termíne, Zákazník je povinný na základe zmluvných podmienok predmetnú sumu uhradiť, a v prípade, že už táto suma bola uhradená na účet Prevádzkovateľa, nebude vrátená späť Zákazníkovi.

V prípade, že Poskytovateľ nedodá objednaný tovar či neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane a to ani po písomnej výzve, má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky od Poskytovateľa. Odstúpenie od zmluvy musí byť učinené písomnou formou (splnené i prostredníctvom elektronickej pošty).Vzhľadom k tomu, že platba za kupón je prevedená na účet Prevádzkovateľa, je Zákazník povinný o svojom odstúpení informovať i Prevádzkovateľa, aby v prípade, že celá platba ešte nebola Prevádzkovateľom prevedená Poskytovateľovi, mohol by Prevádzkovateľ vrátiť časť platby zákazníka späť zákazníkovi.

VIII. Podmienky reklamácie

V prípade, ak zákazník v lehote do 3 dní od pripísania peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa neobdrží kupón, alebo ak Kupón obsahuje iné podmienky ako boli podmienky uvedené v Ponuke na Portáli alebo ak má Kupón iné vady, Zákazník je oprávnený reklamovať tieto vady u Prevádzkovateľa písomne na emailovú adresu Prevádzkovateľa info@zlavabox.sk.

V prípade, že Kupón nebude doručený, lehota na uplatnenie reklamácie je 3 pracovné dni odo dňa, keď mal byť kupón doručený.

Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu vybaviť do 3 pracovných dní odo dňa doručenia emailu. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Spotrebiteľ oprávnený od kúpy odstúpiť.

Pokiaľ Zákazník neuplatní reklamáciu u Prevádzkovateľa v lehotách uvedených v tomto článku, jeho práva na uplatnenie reklamácie zanikajú.

IX. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Prevádzkovateľ a Poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a Poskytovateľa – (E-mail, telefónne číslo atd), tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme za marketingovými účelmi. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované Prevádzkovateľom a Poskytovateľom v rozpore s udeleným súhlasom.

Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, sms), týkajúcich sa služby portálu zlavasemafor.sk ako aj iných reklamných a propagačných činností spoločnosti Drive Net s.r.o. .

Správy týkajúce sa aktivít spojených s užívateľským účtom Zákazníka, sú správy nutné pre realizáciu služieb portálu zlavasemafor.sk a po dobu platnosti užívateľského účtu nie je možné prejaviť nesúhlas s ich zasielaním.

Zákazník môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach Prevádzkovateľa požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.

X. Záverečné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami A TRAVEL s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Drive Net s.r.o., zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedených na internetovom portáli www.zlavabox.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.


Obchodné podmienky platia od 17.7.2010.